Spoločnosť Ekotrans, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 2004. Za tento relatívne krátky čas sme zaznamenali dynamický rozvoj najmä zásluhou flexibility, a kvality našej práce. Je pre nás typické, že pri našej práci kladieme veľký dôraz na citlivý prístup k životnému prostrediu.

       Vykonávame demontáž a búranie železobetónových, betónových a murovaných konštrukcií. Odvážame, triedime a likvidujeme odpad z demontovaných stavieb, ciest a pozemkov. Disponujeme vlastnou drtičkou betónu a teda v rámci ochrany životného prostredia sme schopní vzniknutý betonový odpad recyklovať. Drť prechodne uskladňujeme na vlastnom recyklačnom dvore. Tým prinášame životnému prostredie dvojitý prínos. Jednak ho nezaťažujeme výrobou nových stavebných materiálov a na druhej strane ho citlivo zbavujeme odpadu zo starých stavieb.

       Vzhľadom k našej technickej vybavenosti sme schopní po demontáži a likvidácii starých stavieb realizovať na pozemku aj všetky zemné práce pre úspešné zahájenie novej výstavby.

       V tejto fáze sa na nás môžete obrátiť aj v otázke zabezpečenia dovozu stavebných materiálov priamo z veľkoskladov alebo výrobní.